1. WWW. AGROLINEKFT.HUÁLTALÁNOSADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

   

  Miért készült ez a tájékoztató?

   

  Az Agro Line Kft (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.agrolinekft.huhonlapja üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

  A Vállalkozó fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

   

  Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

   

  A személyes adatok a webáruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

   

  Ki kezeli a személyes adatai?

   

  A személyes adatokat csakis a Vállalkozó (adatkezelő) kezeli, további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

  A Vállalkozó adatai:

  Társaság neve: AGRO LINE Gépgyártó,- Fejlesztő és Kereskedő Korlátolt Felelősségü Társaság

  Postai címe: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.

  Webcíme: www.agrolinekft.hu

  E-mail címe: info@agrolinekft.hu

   

  Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

   

  Aszemélyes adatokat többnyire a Vállalkozó a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.

  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.

   

  Hol tároljuk adatait?

   

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

   

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

   

  Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során?

   

  A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR rendelet) foglaltakra.

   

  A www.agrolinekft.huhonlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körébe meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

   

  A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az Ön által történt megadás után a Vállalkozó felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és a GDPR rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

   

  Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

   

  Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek tehát kérelme teljesítéséhez szükséges magát azonosítani.

   

  Az adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

   

  Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

   

  Az érintetti jogok biztosítási érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

   

  A GDPR rendeletnek megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

   

  a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatástés hozzáféréstkérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

   

  –           az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

  –           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

  –           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

  –           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

  –           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

   

  b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

   

  c.) A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a megrendelő bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljeaz Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

   

  A megrendelő személyes adatai abban az esetben kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

   

  d.) Az adatkezelő korlátozzaa személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

  Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

  – amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

  – amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

  – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

  – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

   

  e.) az érintett tiltakozhatszemélyes adatai kezelése ellen: Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  f.) Az adathordozhatósághozvaló érintetti jog: Amennyiben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagol, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

   

  Jelen adatkezelések esetében ezen érintetti jog díjazás ellenében gyakorolható, tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem automatizált formában történik.

   

  Adatbiztonság

  Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, e kötelezettségei teljesítésére felhívni.

   

  Az adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Továbbá az általa kezelt személyes adatokat a Társaság telephelyén fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő napi biztonsági mentés is.

   

  Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

   

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

   

  Jogorvoslati lehetőség:

   

  A megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Tel./fax: +36 (1) 391-1400

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu            Web: http://naih.hu

   

  Egyéb rendelkezések:

   

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

   

  A Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  A WWW.AGROLINEKFT.HUSÜTI(COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

   

  A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

   

  A cookie-król:

   

  A www.agrolinekft.huhonlap a látogatás során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

   

  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

   

  Az adatkezelés hátterét a GDPR rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

   

  A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

   

  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:

   

  Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkciónak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

   

  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

   

  Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító adatokat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

   

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor fontos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegen utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

   

  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

   

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

   

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

   

   

  Munkamenet cookie:

   

  Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

   

  Referer cookiek:

   

  Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

   

  Utoljára megtekintett termék cookie:

   

  Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

   

  Mobil verzió, design cookie:

   

  Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

   

  Cookie elfogadás cookie:

   

  Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

   

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- 3.cookies#ie=ie-11

   

  A weblap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

   

  A honlap meglátgatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.

   

  Milyen adatai kezelésére kerül sor?

   

  A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.

   

  Milyen célból történik a személyes adat kezelése?

   

  Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozás látogatottsági szintet is mér a honlap üzemeltetése során.

   

  Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének:

   

  Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

   

  Ki fér hozzá az adatokhoz?

   

  Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá.

   

  Meddig tart a személyes adatai kezelése?

   

  Az adatokat a cookie típusától függően őrizzük meg, maximum 365 napig.

   

   

   

   

  A VÁLLALKOZÁS ÜGYFÉL ADATKEZELÉSÉNEK (Honlap Karrier menüpontja)

  EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  (A TOBORZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)

  Milyen adatait kezeljük? Milyen adatkezelési műveletekkel?

   

  A Vállalkozás a Kapcsolat menüpont alatt a vele kapcsolatba lépő ügyfelek adatait (név, email, telefonszám) közvetlenül a saját rögzíti és kezeli. A jelentkezők önéletrajzuk feltöltésével, valamennyi abban szereplő adat is az adatkezelés tárgya lesz.

   

  A pályázott munkakörökre alkalmas jelöltek kiválasztásához szükséges nyilvántartás, leválogatás számítógépes adatfeldolgozás, tárolás.

   

  Miért kezeljük a személyes adatait?

   

  Az álláspályázatra jelentkező személyek közül a legalkalmasabb kiválasztása.

   

  Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

   

  Az adatkezelést az Ön személyes hozzájárulása alapján kezeljük. A jelentkezésem elektronikus beadásával a jelentkező egyúttal hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozás – az adatkezelési tájékoztatás alapján – a megadott személyes adatait kezelje.

   

  Meddig kezeljük a személyes adatait?

   

  Álláspályázat elbírálása, visszavonása. Ezt megelőzően is töröljük a pályázó adatait, ha törlési kérelmet nyújtott be.

   

  Ki kezelheti az adatait?

   

  Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag a toborzási tevékenységben és a felvételi folyamatban részt vevő, munkatársak, férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében, valamint az ügyvezető ismerheti meg az adatokat az elbírálás miatt. Ezt jogosultságkezeléssel biztosítjuk, továbbá minden munkatársunk titoktartási kötelezettséggel tartozik.

   

  Kinek továbbítjuk az adatait?

   

  A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

   

  Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

   

  Az ügyfeleink adatait a Breznyánszky Gábor EV. tárhelyén tároljuk.

   

  Az  EV. a következő címeken elérhető:

  Postai címük: 2030 Érd, Túr u. 6.
  E-mail címük: brezy@brezy.eu
  webcímük: brezy.eu

   

  Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat telephelyén található szervereken tárolja elektronikus formátumban. Az esetleges nyomtatott dokumentumokról iratmegsemmisítő berendezés segítségével gondoskodunk.